Fadderbarn i Children’s Club

I utvecklingsarbete riktat mot barn i u-länder hör man ofta talas om barnarbete och att barn inte får/kan gå i skolan. Ibland leder det vidare till insatser som möjliggör skolgång. Tyvärr stannar det allt som oftast vid att barnen i familjer med små resurser blir inskrivna i den statliga skolan. Få bekymrar sig om förutsättningarna i skolan, vilken typ av utbildning som faktiskt erbjuds och vad denna leder till i slutändan.

Tanken med Children’s clubs är att komplettera den statliga skolgången, som leder till det certifikat som är nyckeln till framtiden för barn och ungdomar. Klubbarna fungerar som en extra skola där vi kompletterar den undermåliga skolundervisningen med livsviktig undervisning, främst i områdena idrott, hälsa och hygien. Klubbarna fungerar också som bas för andra insatser såsom t.ex. ’medical camps’ med medicinsk undersökning och rådgivning till barnen och deras familjer som ofta har hälsoproblem.

Upplägget är enkelt. Vi hyr en lokal och anställer en lärare som har hjälp av en till två assisterande äldre elever. Schemat består först av tid för läxläsning och läxhjälp, följt av undervisning i idrott, hälsa och hygien. Barnen får också ett näringsrikt mellanmål. De första åren fokuserar klubbarna mest på läxhjälpen för att sedan röra sig mer mot extraundervisningen som är avgörande för barnens framtida möjligheter till ett värdigt liv. Barnens utveckling övervakas genom regelbundna besök och vidareutbildning av lärare kommer ske kontinuerligt.

Under 2013 och 2014 startade vi pilotprojekt i två mindre byar. Vi har därför haft möjlighet att studera hur dessa klubbar fungerat under uppbyggnadsfasen samt hur man kan ytterligare förbättra nya klubbar som planeras.

För att delfinansiera vårt projekt med Children’s clubs erbjuder vi nu möjlighet för privatpersoner att sponsra ett eller flera barn som är inskrivna i programmet. Månadskostnaden per barn kommer att bli 150,-. Detta handlar alltså inte i första hand om föräldralösa barn, utan om att stötta utbildning och hälsa för barn i familjer med mycket små resurser, både vad gäller ekonomi och de vuxnas utbildningsnivå. Sponsringen av ett barns deltagande i Children’s club innebär:

-       Studiestöd med extra undervisning i ordinarie skolämnen

-       Undervisning i idrott , hälsa och hygien

-       Näringsriktiga mellanmål

-       Möjlighet till sjukvård vid behov

-       Möjlighet till handledning vid krissituationer

Varje sponsor får information om ett barn som är inskrivet i Children’s club och lämpligt för sponsringsstöd. Detta avgörs genom djupare genomgång av barnens bakgrund och familjesituation. Handikappade barn och de som lever under extrema familjeförhållanden kommer att prioriteras. Uppföljning och rapportering om Children’s clubs kommer att ske via Ganga for Change Swedens hemsida och facebooksida. Rapportering om enskilda barn är en resursfråga i denna småskaliga verksamhet där varje kraft behövs för barnens bästa. Vår strävan är ändå att varje sponsor ska få rapport om ’sitt’ barn minst en gång per år.

 Hör av dig till styrelsen@gangaforchange.se  om du vill hjälpa ett barn.

 År 2017 gick 99% till sitt rätta ändamål.
 

Bilderna nedan visar barnen i flera Childrens Club